Náhradní plnění

Většině zaměstnavatelů ukládá zákon o zaměstnanosti zaměstnávat ve své společnosti zaměstnance se zdravotním postižením. Ne v každé firmě je to ale samozřejmě možné. Jedním z možných řešení je pak odběr zboží a služeb od chráněných dílen formou tzv. Náhradního plnění.


Jak zákon funguje v praxi:

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 stanovuje, že

každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením. Pro správné určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).

Možnosti plnění zákona:

  • Odvodem do státního rozpočtu

    V případě, že firma nezaměstnává dostatečný počet zdravotně postižených zaměstnanců, je povinna provádět odvod do státního rozpočtu. Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

  • Přímé zaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (tedy alespoň 4 %)

  • Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

    Jde o poslední možnost, která je pro mnoho firem nejvýhodnější. Do plnění povinného podílu lze totiž započítat odebírání produktů a/nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka bez DPH za odebrané produkty a/nebo služby se poté vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Výsledné číslo pak představuje počet osob s postižením, které nemusejí být zaměstnány fyzicky - tzv. náhradní plnění.

Zpět do obchodu