Principy

Principy, ke kterým se hlásíme

Sociální princip

Společnost si stanovila závazek zaměstnávat alespoň 40% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Zaměstnancům je poskytována podpora dle jejich specifických potřeb a jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.


Společensky prospěšný cíl

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (veřejně dostupných ve sbírce listin Obchodního rejstříku) definován cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.


Environmentální princip

Náš podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.
Při nákupu surovin je vždy brán v úvahu jejich původ, a zda byla jejich produkce zajištěna s ohledem na životní prostředí. Podnik má zpracovaný interní předpis definující pravidla nákupu materiálu, mimo jiné posuzující dodavatele, zda jejich produkty splňují požadované environmentální parametry.

Samozřejmostí je maximálně šetrný provoz a minimalizace odpadu při vlastní činnosti.


Ekonomický princip

Tržby společnosti ze sociálního podnikání tvoří více než polovinu celkových výnosů společnosti. Nejsme tedy závislí na dotacích.

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (viz OR) ustanoven minimální 51% podíl ze zisku, který musí být reinvestován do rozvoje společnosti a není rozdělen mezi společníky, tedy slouží všem zaměstnancům. Nicméně v žádném účetním období zatím nebyla žádná část zisku rozdělena mezi společníky.
Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

Místní prospěch

Podnik přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a poptávky, využíváme přednostně místní zdroje a spolupracujeme s místními aktéry.

Zaměstnanci společnosti jsou přednostně z místní komunity (mají bydliště v blízkosti provozovny).

Při své činnosti spolupracujeme s místními hnutími a samosprávami a jsme členy místních akčních skupin. Dodavatelé i odběratelé jsou přednostně vybíráni ze sousedství. Podporujeme tak rozvoj místní komunity a máme přehled o subjektech, se kterými spolupracujeme.

Zpět do obchodu