Sociální projekt

Náhradní plnění

Většině zaměstnavatelů ukládá zákon o zaměstnanosti zaměstnávat ve své společnosti zaměstnance se zdravotním postižením. Ne v každé firmě je to ale samozřejmě možné. Jedním z možných řešení je pak odběr zboží a služeb od chráněných dílen formou tzv. Náhradního plnění.


Jak zákon funguje v praxi:

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 stanovuje, že

každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením. Pro správné určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).

Možnosti plnění zákona:

  • Odvodem do státního rozpočtu

    V případě, že firma nezaměstnává dostatečný počet zdravotně postižených zaměstnanců, je povinna provádět odvod do státního rozpočtu. Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

  • Přímé zaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (tedy alespoň 4 %)

  • Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením

    Jde o poslední možnost, která je pro mnoho firem nejvýhodnější. Do plnění povinného podílu lze totiž započítat odebírání produktů a/nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka bez DPH za odebrané produkty a/nebo služby se poté vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Výsledné číslo pak představuje počet osob s postižením, které nemusejí být zaměstnány fyzicky - tzv. náhradní plnění.

Principy

Principy, ke kterým se hlásíme

Sociální princip

Společnost si stanovila závazek zaměstnávat alespoň 40% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Zaměstnancům je poskytována podpora dle jejich specifických potřeb a jsou zapojeni do rozhodování o směřování podniku.


Společensky prospěšný cíl

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (veřejně dostupných ve sbírce listin Obchodního rejstříku) definován cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.


Environmentální princip

Náš podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňuje v praxi.
Při nákupu surovin je vždy brán v úvahu jejich původ, a zda byla jejich produkce zajištěna s ohledem na životní prostředí. Podnik má zpracovaný interní předpis definující pravidla nákupu materiálu, mimo jiné posuzující dodavatele, zda jejich produkty splňují požadované environmentální parametry.

Samozřejmostí je maximálně šetrný provoz a minimalizace odpadu při vlastní činnosti.


Ekonomický princip

Tržby společnosti ze sociálního podnikání tvoří více než polovinu celkových výnosů společnosti. Nejsme tedy závislí na dotacích.

Společnost má ve svých zakládacích dokumentech (viz OR) ustanoven minimální 51% podíl ze zisku, který musí být reinvestován do rozvoje společnosti a není rozdělen mezi společníky, tedy slouží všem zaměstnancům. Nicméně v žádném účetním období zatím nebyla žádná část zisku rozdělena mezi společníky.
Manažerské řízení podniku je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi

Místní prospěch

Podnik přednostně uspokojuje potřeby místní komunity a poptávky, využíváme přednostně místní zdroje a spolupracujeme s místními aktéry.

Zaměstnanci společnosti jsou přednostně z místní komunity (mají bydliště v blízkosti provozovny).

Při své činnosti spolupracujeme s místními hnutími a samosprávami a jsme členy místních akčních skupin. Dodavatelé i odběratelé jsou přednostně vybíráni ze sousedství. Podporujeme tak rozvoj místní komunity a máme přehled o subjektech, se kterými spolupracujeme.

2 položek celkem
Zpět do obchodu